Algeme voorwaarden

Algemene Voorwaarden -  Eindgebruikersovereenkomst Tank&Win!

Om Tank&Win!  en haar backoffice diensten (gezamenlijk: “de Diensten”) te kunnen gebruiken dient u akkoord te gaan met de voorwaarden die aan het gebruik van de Diensten worden gesteld. Deze zijn hieronder weergegeven. Deze voorwaarden zijn belangrijk en bevatten verschillende juridische bepalingen die u zorgvuldig dient te lezen. Voor vragen over deze voorwaarden dient u een e-mail te sturen naar [email protected]

Dit document is op 23-2-2018 voor het laatst geactualiseerd.

Acceptatie van de Eindgebruikersovereenkomst van Tank&Win!

Berkman Energie Service  (“Tank&Win!”, “wij” of “ons”) is de aanbieder en de exploitant van de Diensten. Hoewel u op dit moment voornamelijk van de Diensten gebruik maakt door middel van onze website, is het mogelijk dat Tank&Win!, de Diensten in de toekomst op een andere wijze aan u zal aanbieden. De software die ten grondslag ligt aan het platform, de links die in het platform aanwezig zijn, of de links die via de software bereikbaar zijn worden hierna gezamenlijk aangeduid als  “Het Platform”. Door het platform te gebruiken maakt u gebruik van de Diensten. Door het platform te gebruiken verklaart u (hierna “u”, “uw” of “eindgebruiker”) niet alleen akkoord te gaan met de in dit document genoemde voorwaarden voor het gebruik van de Diensten, maar ook met ons Privacy Statement en met de additionele voorwaarden die verbonden zijn aan de diverse kortingsacties die onderdeel zijn van de Diensten (gezamenlijk aangeduid als “Eindgebruikersovereenkomst” of “Overeenkomst” of “Algemene Voorwaarden”).

Indien u niet akkoord wenst te gaan met de bepalingen in deze Eindgebruikersovereenkomst, dan dient u het gebruik van het platform en de Diensten onmiddellijk te staken.

1. Toegestaan gebruik

Het platform biedt toegang tot de interactieve dienstverlening die wordt geëxploiteerd door de Berkman Energie Service,, voornamelijk, maar niet uitsluitend, bestaande uit promotie- en marketingacties die Tank&Win! namens de aan haar gelieerde bedrijven (“Leveranciers”) via prijzen distribueert naar een Eindgebruiker die zich via een account (“Account”) bij Tank&Win! heeft geregistreerd (de “Geregistreerde Eindgebruiker”). Geregistreerde Eindgebruikers hebben het recht om de prijzen  in te wisselen voor de genoemde goederen of diensten bij de desbetreffende Leverancier of bij andere, met de Leverancier samenwerkende partijen die worden genoemd in de prijs, conform de in artikel 7 hieronder vermelde Voorwaarden voor Prijzen en Verzilvering van Prijzen.

Teneinde het platform te mogen gebruiken verklaart u dat u:

Indien u zich via een Account registreert als Eindgebruiker, u:

2. Beschikbaarheid van het platform en de Diensten

De beschikbaarheid van het platform en de toegang tot de Diensten kan worden beperkt of zelfs onderbroken door gebeurtenissen die voor Tank&Win! onbeheersbaar zijn en waarop zij geen invloed kan uitoefenen. Ofschoon Tank&Win! er alles aan zal doen om de continuïteit en kwaliteit van haar dienstverlening voortdurend te waarborgen, is het niet uit te sluiten dat de dienstverlening van tijd tot tijd niet of in onvoldoende mate beschikbaar is ten gevolge van bijvoorbeeld routinematig onderhoud of excessief druk internetverkeer. U begrijpt en stemt ermee in dat door omstandigheden die zowel binnen als buiten de beheersbaarheid van Tank&Win! liggen de toegang tot de Diensten van tijd tot tijd kan worden onderbroken, opgeschort of beëindigd. Tank&Win! behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en omwille van haar moverende redenen, op ieder moment de toegang tot de Diensten te weigeren aan een persoon of diens Account te blokkeren voor het gebruik van de Diensten.

3. Eigendom van de inhoud en informatie

De inhoud van en de informatie op het platform alsmede de infrastructuur die wordt gebruikt om de Diensten te verlenen, is eigendom van Tank&Win! of de aan haar gelieerde Leveranciers of aan andere met Tank&Win! samenwerkende partners. U verklaart dat u geen enkele vorm van informatie, software, producten of diensten die zijn verkregen uit hoofde van het gebruik van de Diensten alsmede afgeleide versies daarvan zult wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorgeven, overhandigen, tentoonstellen, ten uitvoer brengen, reproduceren, publiceren, licentiëren, overdragen, verkopen of doorverkopen.

4. Doorgifte van informatie

Omdat Tank&Win! geen controle heeft over de beveiliging van het Internet of andere netwerken die worden gebruikt voor de toegang tot de Diensten of om met Tank&Win! te communiceren, is Tank&Win! niet verantwoordelijk voor de beveiliging van informatie die u via het platform of anderszins aan Tank&Win! verstrekt gedurende de tijdsspanne dat deze informatie naar Tank&Win! wordt verzonden. Bovendien is Tank&Win! niet verantwoordelijk voor informatie of delen daarvan die tijdens de verzending verloren gaat.

5. Uw gedrag bij het gebruik van de Diensten

De Diensten zijn privaat eigendom van Tank&Win!. Alle interactie op het platform en het volledige gebruik van de Diensten dient overeenkomstig de wet te geschieden en mag op geen enkel moment in strijd zijn met de voorwaarden in deze Overeenkomst. Indien en voor zover uw gedrag, door Tank&Win! naar eigen goeddunken te beoordelen, een andere Geregistreerde Gebruiker hindert in het gebruiken of genieten van de Diensten of een gedeelte daarvan, of deze ontoegankelijk maakt, heeft Tank&Win! het recht om uw rechten tot het gebruik van het platform en uw toegang tot de Diensten in te perken en andere maatregelen te nemen die Tank&Win! in dat geval noodzakelijk acht. U verklaart af te zien van elk van de hierna genoemde activiteiten, welke verboden zijn en als een expliciete inbreuk op de voorwaarden in deze Overeenkomst worden beschouwd:

6. Registratie; openen van een Account

Voordat u via het platform gebruik kunt maken van de Diensten dient u zich bij Tank&Win! als Geregistreerde Eindgebruiker aan te melden door een Account aan te maken. Uitsluitend u bent verantwoordelijk voor het beheer van deze Account. Uw Account is niet overdraagbaar en mag niet worden verkocht, of worden gecombineerd of gedeeld met enig ander individu. Bij inbreuk op één van deze beperkingen heeft Tank&Win! het recht om uw Account per direct te beëindigen, hetgeen onder meer inhoudt dat aan u geen nieuwe Prijzen ter beschikking worden gesteld, alsmede dat het recht vervalt om reeds bestaande, niet-verzilverde Prijzen te verzilveren. In het geval Tank&Win! uw Account beëindigt is het u niet toegestaan om door middel van een nieuwe Account toegang te verschaffen tot het gebruik van de Diensten, tenzij u daarvoor een formele uitnodiging ontvangt van Tank&Win!. Indien u frauduleus handelt of vervalste informatie verstrekt tijdens het gebruik van de Diensten of het beheer van uw Account, dan wordt uw Account met onmiddellijke ingang door Tank&Win! beëindigd. Tank&Win! houdt u in dat geval aansprakelijk voor alle geleden en nog te lijden schade, en behoudt zich het recht voor om deze schade langs gerechtelijke weg op u te verhalen, alsmede om uw Internet Service Provider op de hoogte te stellen van enige frauduleuze activiteit die aan u in het kader van het gebruik van de Diensten kan worden toegerekend.

7. Voorwaarden van Prijzen en verzilvering van de Prijzen

De Prijzen die via het platform in uw bezit komen, als Geregistreerde Eindgebruiker, zijn speciale promotionele aanbiedingen die namens de Leveranciers door middel van de Diensten naar u worden gedistribueerd. De Prijzen zijn verzilverbaar voor bepaalde goederen, diensten of belevenissen die worden aangeboden of gefaciliteerd door de Leverancier die op de desbetreffende Prijs staat weergegeven. Iedere Prijs bevat tenminste de volgende informatie: (a) de voorwaarden van de prijs, (b) waar deze kan worden verzilverd, (c) hoe deze kan worden verzilverd, en (d) gedurende welke tijdsperiode deze kan worden verzilverd. Door een Prijs te verzilveren verklaart u zich akkoord met de procedure van verzilvering zoals deze door de desbetreffende Leverancier op de Prijs is weergegeven, met de voorwaarden van deze Overeenkomst, en met alle additionele voorwaarden voor de aanbieding zoals deze gelden op het moment van verzilvering (“Voorwaarden voor Verzilvering”). In het geval dat een verschil van interpretatie bestaat tussen de voorwaarden in deze Overeenkomst en die in de Voorwaarden voor Verzilvering, dan prevaleren de laatste. Uitsluitend de Leverancier is verantwoordelijk voor de correcte verzilvering van de Prijzen. De Leverancier, als verstrekker van de Prijs, is volledig verantwoordelijk voor alle goederen en diensten uit hoofde van de aanbieding die met de Prijs kan worden verkregen, en voor enige vorm van letsel, aandoening, schade, vordering, aansprakelijkheid en kosten (gezamenlijk “Aanspraken”) waarmee u als gevolg daarvan te maken krijgt, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, wel of niet gerelateerd aan het gebruik en de verzilvering van een Prijs. U vrijwaart Tank&Win! alsmede aan haar gelieerde ondernemingen, partners, leidinggevenden, directeuren, werknemers en agenten van alle Aanspraken die kunnen voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan enige handeling of nalatigheid van een Leverancier in verband met het gebruik van een Prijs of de goederen en diensten die aan de Prijs zijn verbonden.

8. Wijzigingen in deze Overeenkomst

Berkman Energie Service behoudt zich het recht voor om, indien zij dat noodzakelijk of wenselijk acht, op ieder toekomstig moment enige bepaling in de Overeenkomst te wijzigen of te laten vervallen. Indien een dergelijke modificatie een materiële invloed heeft op het gebruik van de Diensten door de Geregistreerde Eindgebruikers, dan zal Tank&Win! alle Geregistreerde Eindgebruikers daarvan in kennis te stellen via (i) publicatie op de website van Tank&Win!, of (ii) een e-mail naar het bij de registratie opgegeven e-mail adres van elk van de Geregistreerde Eindgebruikers, of (iii) via het platform, of (iv) via andere daarvoor geëigende kanalen. Iedere wijziging in de Overeenkomst is geldig vanaf het moment dat de bedoelde kennisgeving is geschied, met dien verstande dat deze wijziging niet van toepassing is op de Prijzen die vóór het moment van publicatie van de wijziging reeds aan Geregistreerde Eindgebruikers waren verspreid. Na publicatie van een wijziging geldt deze voor iedere Gebruiker die zich als Geregistreerde Eindgebruiker aanmeldt, alsmede voor alle Prijzen die na het moment van publicatie van een wijziging worden verspreid. U wordt aangeraden om u regelmatig op de hoogte te stellen van de voorwaarden die in de meest actuele versie van de Overeenkomst zijn opgenomen. Indien u na het moment van publicatie van een wijziging gebruik maakt van de Diensten, dan verklaart u zich akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Overeenkomst.

Tank&Win! behoudt zich tevens het recht voor om enig deel van de Diensten te wijzigen of te beëindigen, waaronder de voorwaarden voor het gebruik van het platform of de toegang tot de Diensten.

9. Intellectueel eigendom

Al hetgeen is begrepen in Tank&Win! en de Diensten is het exclusieve eigendom van Tank&Win!, of wordt door Tank&Win! met toestemming gebruikt. Het is verboden om, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tank&Win!, enig deel van de Diensten te kopiëren, verspreiden, vermenigvuldigen, verzenden, per post versturen, linken, “deep linken”, of in enig opzicht te wijzigen.

Elke schending van dit verbod kan worden opgevat als een inbreuk op auteursrecht, merkenrecht of ander intellectueel eigendomsrecht, en kan leiden tot civiele of strafrechtelijke vervolging.

“Tank&Win!” en haar logo zijn geregistreerde woord- en beeldmerken van Tank&Win!. Deze, samen met andere handelsmerken die zijn aan te treffen in het platform en de Diensten en die eigendom zijn van derden, dienen uitdrukkelijk niet te worden beschouwd als behorende tot het publieke domein maar tot het exclusieve eigendom van Tank&Win!, tenzij het desbetreffende handelsmerk door Tank&Win! in licentie is verkregen van de eigenaar van het handelsmerk, in welk geval de licentie uitsluitend ten dienste staat van Tank&Win!, tenzij anders vermeld.

Het is u niet toegestaan om enig materiaal dat beschermd is door auteursrecht, merkenrecht, of ander intellectueel eigendomsrecht te uploaden of op een andere wijze beschikbaar te maken door middel van de Diensten zonder de uitdrukkelijke toestemming van de houder van deze rechten. Op Tank&Win! rust niet de taak of de verantwoordelijkheid om u te voorzien van indicatoren, markeringen of enig ander hulpmiddel waarmee u in staat bent te bepalen of het bedoelde materiaal auteursrechtelijk of merkenrechtelijk is beschermd. U bent aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit inbreuk op auteursrecht, merkenrecht en intellectueel eigendomsrecht, of voor ander nadeel voortvloeiend uit de beschikbaarstelling zoals hiervoor bedoeld. Door materiaal beschikbaar te stellen gebruikmakend van de Diensten garandeert u dat de eigenaar van dit materiaal aan Tank&Win! uitdrukkelijk een royalty-vrij, eeuwigdurend, onherroepbaar en niet-exclusief recht of licentie heeft verleend om dit materiaal, geheel of gedeeltelijk, wereldwijd te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aan te passen, publiceren, vertalen, verspreiden, en te incorporeren in andere software in enige vorm, media of technologie die momenteel bekend is of die hierna zal worden ontwikkeld, voor de volle duur van het auteursrecht dat voor dergelijk materiaal bestaat. Tevens geeft u ieder andere Geregistreerde Eindgebruiker toegang tot het hier bedoelde materiaal en staat u iedere Geregistreerde Eindgebruiker toe dit materiaal te bekijken, op te slaan of te reproduceren voor persoonlijk gebruik. Ook geeft u aan Berkman Energie Service het recht enig materiaal dat u beschikbaar stelt gebruikmakend van de Diensten te bewerken, kopiëren, publiceren en verspreiden.

10. Auteursrecht

Tank&Win! behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met u of enige andere Eindgebruiker welke inbreuk maakt op het auteursrecht van derden te beëindigen. Indien u van mening bent dat bepaald materiaal door middel van de Diensten ter beschikking is gesteld op een wijze die een inbreuk maakt op het auteursrecht, dan verschaft u Tank&Win! de volgende informatie: (a) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die is geautoriseerd om namens de eigenaar van het auteursrechtelijk beschermde werk te handelen, (b) een identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk en de locatie binnen het platform of de Diensten waar de vermoedelijke inbreuk op het auteursrecht plaatsvindt, (c) een schriftelijke document waarin u te goeder trouw verklaart dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het werk, zijn vertegenwoordiger of de wet, (d) uw naam en contactgegevens, waaronder uw telefoonnummer en e-mail adres, en (e) een verklaring dat de door u in dit kader verstrekte informatie naar uw mening juist is en dat u, op straffe van meineed, de eigenaar bent van het auteursrechtelijk beschermde werk of geautoriseerd bent om als diens gemachtigde op te treden.

11. Uitsluiting van garanties

U verklaart dat het gebruik van het platform en de Diensten volledig voor uw eigen risico komt. Noch Tank&Win!, noch aan haar gelieerde ondernemingen, partners, Leveranciers, derden-leveranciers van informatie of licentiegevers daarvan, of leidinggevenden, directeuren, werknemers, en agenten daarvan garanderen dat het gebruik van het platform en de Diensten ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; tevens garanderen zij op geen enkele wijze (i) enig resultaat door middel van het gebruik van het platform en de Diensten, en (ii) de juistheid, de betrouwbaarheid, de volledigheid of de inhoud van enige informatie, dienstverlening en Prijzen die door middel van het platform en de Diensten worden verstrekt. De toegang tot het platform wordt aan u verleend als zodanig en zoals deze op dat moment beschikbaar is. Tank&Win! wijst hierbij iedere vorm van aansprakelijkheid en garantiestelling af, expliciet dan wel impliciet, met betrekking tot niet-inbreuk, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

12. Beperkte aansprakelijkheid

In geen geval zullen Tank&Win!, aan haar gelieerde ondernemingen, partners, Leveranciers, derden-leveranciers van informatie of licentiegevers daarvan, of leidinggevenden, directeuren, werknemers, en agenten daarvan aansprakelijk zijn voor enige indirecte, bijkomstige, bijzondere, gevolg- of strafrechtelijke schade voortvloeiend uit of gerelateerd aan uw gebruik van de Diensten, en de inhoud, verklaringen en andere informatie daarin of in deze Overeenkomst.

13. Communicatie naar Geregistreerde Eindgebruikers

In sommige gevallen staat Tank&Win! u en andere Geregistreerde Eindgebruikers toe om de Diensten te gebruiken om meningen te uiten en te communiceren door middel van Internetforums, bulletin boards, discussiegroepen, chat rooms, sociale media of andere communicatiemiddelen die in de Diensten of door middel van de Diensten van tijd tot tijd worden aangeboden (gezamenlijk “Communities”). Tank&Win! heeft het recht, maar niet de verplichting, om te allen tijde en om welke reden dan ook de uitingen en communicatie binnen de Communities waar te nemen, waaronder begrepen het vaststellen dat conform deze Overeenkomst en andere voorwaarden van Tank&Win! wordt gehandeld, alsmede het voldoen aan verzoeken uit hoofde van wet- en regelgeving en bevoegd gezag. Onbeperkt het voorgaande heeft Tank&Win! het recht, maar niet de verplichting, om materiaal te verwijderen uit de Communities welke Tank&Win!, naar eigen goeddunken, beschouwt als een inbreuk op een bepaling uit deze Overeenkomst, of welke Tank&Win! in andere zin als verwerpelijk beschouwt. Alle meningen, adviezen, waarderingen, discussies, opmerkingen en boodschappen van welke aard dan ook (gezamenlijk “Uitingen”) die door u of een andere Geregistreerde Eindgebruiker binnen de Communities worden geplaatst zijn voor rekening van de respectievelijke auteur(s) of verspreider(s), en niet voor rekening van Tank&Win!.

14. Websites van derden

Het platform en de Diensten kunnen links bevatten naar websites die door derden worden beheerd. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en niet omdat Tank&Win! de inhoud van deze websites goedkeurt of daarover een mening heeft. Tank&Win! wijst uitdrukkelijk iedere vorm van aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud of juistheid van materiaal dat op websites van derden kan worden aangetroffen. Indien u besluit om, gebruikmakend van de bedoelde links, websites van derden te bezoeken, dan doet u dat volledig voor eigen risico.

15. Openbaarheid van uw Uitingen

U begrijpt en verklaart u ermee akkoord dat alle uitingen openbaar zijn en niet vertrouwelijk. Iedere andere persoon, al dan niet een gebruiker van de Diensten, heeft de mogelijkheid om kennis te nemen van uw uitingen zonder dat u daarvan op de hoogte bent. U wordt ten strengste aangeraden om geen persoonlijke gegevens, zoals gedefinieerd in het Privacy Statement van Tank&Win!, in uw uitingen te gebruiken. Tank&Win! bewaakt de uitingen in de Communities niet, ondersteunt deze niet en heeft daar ook geen mening over. In het bijzonder wijst Tank&Win! iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand die voortvloeit uit de uitingen in de Communities en elke handeling die voortvloeit uit uw deelname aan de Communities. Alle uitingen die u door middel van de Diensten ter beschikking stelt zijn niet vertrouwelijk.

16. Licentieverschaffing

Door uw uitingen of andere informatie in de Communities te gebruiken verschaft u aan Tank&Win! een royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepbare, niet-exclusieve wereldwijde licentie om uw uitingen te gebruiken, reproduceren, wijzigen, publiceren, bewerken, vertalen, verspreiden, uit te voeren en te tonen, als zodanig of als deel van werk in enige andere vorm, media of technologie die momenteel bekend is of die hierna zal worden ontwikkeld, en om dit licentierecht in sublicentie te geven via een gelaagde sublicentiestructuur. Uw licentie van enige uiting of informatie zoals hiervoor bedoeld strekt zich eveneens uit, zonder beperking, tot promotie, marketing, marktonderzoek of enig ander wettelijk doel.

17. Schadeloosstelling en vrijwaring

U komt overeen dat Tank&Win!, aan haar gelieerde ondernemingen, partners, Leveranciers, derden-leveranciers van informatie of licentiegevers daarvan, of leidinggevenden, directeuren, werknemers, en agenten daarvan worden verdedigd, schadeloos gesteld en gevrijwaard van alle aanspraken en kosten, inclusief vergoedingen van juristen, welke voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan producten of diensten die door u in verband met het platform en de Diensten zijn gekocht, of aan enig ander gebruik van de Diensten dat in strijd is met de bepalingen in deze Overeenkomst.

U bent volledig verantwoordelijk voor uw interacties met Leveranciers en andere gebruikers van de Diensten. Voor zover dit is toegestaan onder de vigerende wetgeving vrijwaart u Tank&Win! van alle aanspraken en aansprakelijkheden die zijn gerelateerd aan enig product of dienstverlening door een Leverancier, aan enig handelen of nalaten daarvan door een Leverancier, waaronder tevens wordt begrepen het niet voldoen aan wettelijke verplichtingen door een Leverancier, het zich niet houden aan de voorwaarden van de Prijs door een Leverancier, en alle gedragingen of uitlatingen, online of offline, door een Eindgebruiker.

18. Beëindiging

Tank&Win! kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen. Onverminderd het voorgaande heeft Tank&Win! het recht om met onmiddellijke ingang uw Account of het gebruik van uw wachtwoord te beëindigen of op te schorten indien uw gedrag naar het oordeel van Tank&Win! onacceptabel is, of indien u in strijd handelt met deze Overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande zullen de bepalingen in deze Overeenkomst onverkort van toepassing blijven bij de beëindiging van de Overeenkomst.

19. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Deze Overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, en/of in verband met het gebruik door u van het platform of de Diensten zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

20. Additionele bepalingen

Een afstandsverklaring door u of door Tank&Win! met betrekking tot een inbreuk op, of verzuim of nalatigheid van het uitoefenen van een recht dat uit hoofde van deze Overeenkomst bestaat impliceert niet dat afstand wordt gedaan met betrekking tot een voorgaande of toekomstige inbreuk, verzuim, of nalatigheid, en ook geen afstandsverklaring of verbeuring van eenzelfde recht of toekomstig recht uit hoofde van deze Overeenkomst. De artikelopschriften in deze Overeenkomst dienen uitsluitend ter verbetering van de leesbaarheid daarvan en hebben geen juridische werking of geldigheid. Indien enige bepaling in deze Overeenkomst onverbindend wordt verklaard door de bevoegde rechter, dan heeft deze uitspraak geen invloed op de juridische werking van de overige bepalingen in deze Overeenkomst, welke onverkort van toepassing zullen blijven.

Tank&Win! is als onderdeel van Tank&Win! statutair gevestigd in Nederland aan de Tuindersweg 34, 2991LR, Barendrecht.

De bepalingen in deze Overeenkomst gelden evenzeer voor en dienen het belang van Tank&Win!, aan haar gelieerde ondernemingen, partners, Leveranciers, en derden-leveranciers van informatie of licentiegevers daarvan, en ieder van hen heeft het recht om deze bepalingen direct of voor eigen rekening van toepassing te ver