Privacy statement

Tank&Win! is een product van Berkman Energie Service BV (hierna: “Tank&Win!”, “wij”of “ons”). Tank&Win! neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het privacybeleid van Tank&Win! uiteengezet. Wij raden je nadrukkelijk aan om dit document aandachtig door te nemen.

Alle dienstverlening door Tank&Win! geschiedt met inachtneming van de bepalingen die zijn opgenomen in de “Eindgebruikersovereenkomst“, die is in te zien op de smartphone app van Tank&Win! en haar website. Wij raden je nadrukkelijk aan om ook dat document aandachtig door te nemen.

Dit document is op 23 februari 2018 voor het laatst geactualiseerd.

1. Wie is Tank&Win!? 

Tank&Win! is een dienstverlener op het gebied van online loyaliteit. Via de dienstverlening van Tank&Win! kun je, via het daartoe gecreëerde platform (het “Platform”), prijzen van de deelnemende leveranciers (de “Leveranciers”) winnen. Tank&Win! zorgt voor het bij elkaar brengen van consumenten en leveranciers op het platform en verzorgt een eerlijke verloting van de prijzen onder de deelnemers. Deze dienstverlening van Tank&Win! wordt hierna gezamenlijk aangeduid als “Loyaliteitsbeloning”.  Tank&Win! is gevestigd te (2991 LR) Barendrecht aan de Tuindersweg 34 en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 241 269 00.

2. Welke informatie wordt door Tank&Win! Verzameld en verwerkt?

Indien je de Diensten wilt afnemen via de daartoe geëigende kanalen, dan moet je je als geregistreerde eindgebruiker aanmelden. Tijdens de aanmeldprocedure dien je enkele persoonlijke gegevens aan Tank&Win! te verstrekken, te weten (1) een geldig e-mail adres, en (2) een wachtwoord.

Op basis van de verstrekte gegevens wordt automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de gegevens die je hebt opgegeven tijdens de aanmeldprocedure en later ook de gegevens die Tank&Win! verzamelt over jouw gebruik van de diensten. Zo wordt bijvoorbeeld bijgehouden welke transacties van het tankstation er aan jouw profiel worden gekoppeld (inclusief alle bijbehorende transactie data), welke prijzen je hiermee gewonnen hebt, welke gegevens jij in je profiel binnen Tank&Win! aanvult en welke prijzen je ook daadwerkelijk verzilverd bij de leveranciers. 

3. Maakt Tank&Win! Gebruik van “cookies”? 

Bij het verlenen van de Diensten maakt Tank&Win! géén gebruik van zogenaamde cookies.

4. Voor welke doeleinden zal Tank&Win! informatie over jou gebruiken?

Tank&Win! zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken: om de diensten aan je te verlenen;

om je informatie toe te zenden omtrent de eigen, gelijksoortige diensten, zoals promotionele acties van Tank&Win!;

om geanonimiseerde, statistische gegevens op te stellen en het platform te beveiligen waarmee de diensten ter beschikking worden gesteld; om jouw informatie te verstrekken aan derden uit hoofde van wettelijke verplichtingen.

Tank&Win! biedt jou de mogelijkheid om de diensten af te nemen via het platform. Om deze diensten daadwerkelijk te kunnen verlenen, moet Tank&Win! gebruik maken van de door jou verstrekte gegevens.

Daarnaast wil Tank&Win! je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Zo zal Tank&Win! je op de hoogte brengen als er nieuwe prijzen ter beschikking komen of als de diensten worden uitgebreid en/of geüpdatet. Van tijd tot tijd kun je hierover een e-mail bericht verwachten op het door jou tijdens de aanmeldprocedure opgegeven e-mail adres. Mocht je geen berichten over de diensten (meer) willen ontvangen, dan kun je je via het volgende e-mailadres afmelden: [email protected]. Een mogelijkheid om je af te melden is tevens in elk afzonderlijk bericht opgenomen. Houd in dat geval wel goed de website in de gaten zodat je weet wanneer er nieuwe evenementen of uitbreidingen zijn.

Tank&Win! gebruikt bepaalde informatie, die tijdens het gebruik van de diensten automatisch wordt gegenereerd (hierna: de “Automatisch Gegenereerde Gegevens”), voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging van de website en de diensten. Tank&Win! zal jouw persoonlijke gegevens alsmede de Automatisch Gegenereerde Gegevens niet aan derden verstrekken. Als uitzonderingen hierop gelden: (Delen van) de Automatisch Gegeneerde Gegevens kunnen, indien dat voor de optimale uitvoering van de diensten noodzakelijk wordt geacht, aan derden worden verstrekt. Zonder uitzondering zullen de hier bedoelde gegevens géén persoonlijke gegevens betreffen, en ook geen gegevens die tot jou persoonlijk herleidbaar zijn; Tank&Win! zal jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5. Op welke wijze beschermt Tank&Win! jouw persoonlijke informatie? 

Tank&Win! zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van de onderneming Tank&Win! kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat Tank&Win! fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw (persoons)gegevens worden overgedragen.

7. Doorgifte naar landen buiten de eu

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten de Europese Unie, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie.

8. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en indien nodig wijzigen via het platform. Als je wilt weten welke gegevens Tank&Win! buiten je persoonlijke gegevens over je heeft vastgelegd, of wanneer je gegevens wilt wijzigen waartoe je geen toegang hebt via het platform, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice via [email protected].

9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Tank&Win!?

Het platform kan hyperlinks bevatten waarmee je de diensten verlaat en op websites van derden terecht komt. Tank&Win! heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacybeleid van toepassing is.

Verder kan het zo zijn dat je via een website van een derde gerelateerde diensten of andere diensten afneemt, zoals reserveringsmogelijkheden of kortingsacties, en deze website van Tank&Win! een licentie heeft gekregen om voor de afhandeling van deze gerelateerde diensten gebruik te maken van het platform van Tank&Win!. In dergelijke gevallen is op de verwerking en het gebruik van je persoonsgegevens het privacybeleid van elk van deze derden van toepassing en niet deze Privacy Statement. Tank&Win! heeft dan ook geen zeggenschap over en/of verantwoordelijkheid voor het gebruik dat deze derden van jouw persoonsgegevens maken.

Dit Privacy Statement heeft uitsluitend betrekking op (persoons)gegevens die via het platform zijn verkregen. Tank&Win! accepteert geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door derden en/of de inhoud van websites van derden.

10. Mogen minderjarigen gebruik maken van Tank&Win!?

De diensten zijn bedoeld voor gebruik door personen van zestien (16) jaar en ouder. Indien je jonger dan zestien (16) bent mag je geen gebruik maken van de Diensten. Indien je wel gebruik maakt van de Diensten en/of de aanmeldprocedure doorloopt, dan garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent. Tank&Win! zal, zodra zij op de hoogte raakt van het feit dat je de leeftijd van zestien (16) nog niet hebt bereikt, je persoonlijke gegevens verwijderen en weigeren je de diensten te verlenen.

11. Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden in ieder geval bekend gemaakt op het platform. Indien je de wijzigingen niet acceptabel vindt, is je enige mogelijkheid om het gebruik van de diensten te beëindigen. In dat geval worden je persoonlijke gegevens door Tank&Win! verwijderd.

Op alle dienstverlening door Tank&Win! zijn de bepalingen die zijn opgenomen in de “Eindgebruikersovereenkomst van toepassing. In het geval dat één of meerdere bepalingen in dit Privacy Statement conflicteren met die in de Eindgebruikersovereenkomst, dan prevaleren de bepalingen in de Eindgebruikersovereenkomst.

12. Beëindiging van het gebruik van de diensten

Indien je, om wat voor reden dan ook, geen gebruik meer wenst te maken van de diensten, dan dien je dat kenbaar te maken via het platform. Bij beëindiging van het gebruik van de diensten worden je persoonlijke gegevens door Tank&Win! verwijderd.

13. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan [email protected]